Nordic Transport Logo

Visselblåsningspolicy

Vi på RossingGruppen har som ambition att ha högsta möjliga standard för öppenhet och ärlighet. I syfte att underlätta för våra anställda och parter som handlar med företaget att rapportera misstänkta oegentligheter i företagets arbete, informerar denna whistleblowingpolicy dig som en visselblåsare om hur vi stöder dig så att du på ett säkert sätt kan skicka in din rapport, veta vem du ska kontakta och veta hur du gör en visselblåsarrapport (“Visselblåsarrapport”).

Policyn beskriver vidare hur vi säkerställer att det stöd vi ger dig är på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med lagen, inklusive direktivet (EU) 2019/1937 om skydd av personer som rapporterar brott mot unionsrätten (”EU:s visselblåsardirektiv”). Slutligen beskriver policyn också vilka rättigheter du har och hur du kan utöva dem.
Om du har några frågor om den här visselblåsningspolicyn och/eller hur du lämnar in en visselblåsarrapport kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

1. Vem kan vara en visselblåsare?

1.1 Du som visselblåsare kan vara en anställd eller en person som har egenföretagarstatus, aktieägare eller person som tillhör företagets administrations-, lednings- eller tillsynsorgan, samt en volontär. Du som visselblåsare kan också vara vilken person som helst som arbetar under överinseende och ledning av entreprenörer, underleverantörer och leverantörer till oss.

1.2 Observera att du fortfarande kan vara en visselblåsare även om vårt arbetsbaserade förhållande har upphört eller om det ännu inte har börjat.

2. Vem är ansvarig för Visselblåsarrapporten

2.1 Företaget är ansvarigt om du gör en visselblåsarrapport enligt denna policy. Som sådan har vi ett ansvar att skydda dig, inklusive att inte avslöja din identitet för någon utöver de auktoriserade personer som tar emot din visselblåsarrapport (såvida du inte uttryckligen godkänner eller att vi är skyldiga att avslöja din identitet enligt lag) och se till att din anmälan inte leder till konsekvenser.

2.2 Observera dock att du också har ett ansvar i denna visselpolicy. Vi förväntar oss att du endast rapporterar information och personuppgifter som är relevanta för hanteringen av en viss visselblåsarrapport. Vi ber dig också att inte rapportera personliga arbetsrelaterade klagomål, till exempel konflikter mellan dig och andra anställda eller ett beslut som rör din anställning eller engagemang. Personliga arbetsrelaterade klagomål bör tas upp med din chef, eller relevant ansvarig person.

3. Vad kan rapporteras i en visselblåsarapport?

3.1 Om du skaffar dig information i ett arbetsbaserat förhållande till oss och har rimliga skäl att tro att det i förhållande till oss är felaktiga eller faktiska överträdelser av tillämpliga regler eller förordningar är du välkommen att lämna en visselblåsarrapport i den frågan.

3.2 I visselblåsarlagen anges särskilt vikten av att rapportera på följande områden: i) offentlig upphandling. ii) finansiella tjänster, produkter och marknader samt förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism. (iii) produktsäkerhet och efterlevnad; iv) transportsäkerhet. v) Miljöskydd. vi) strålskydd och kärnsäkerhet. vii) livsmedels- och fodersäkerhet, djurs hälsa och välfärd. viii) folkhälsa (ix). konsumentskydd; eller (x) skydd av integritet och personuppgifter. Vi uppmuntrar dig starkt att lämna en visselblåsarrapport i dessa områden.

3.3 Observera att det är viktigt att du, mot bakgrund av omständigheterna och den information som är tillgänglig för dig vid tidpunkten för inlämnande av en visselblåsarrapport, tror att det innehållet i rapporten är sant.

4. Var kan du lämna en visselblåsarrapport?

4.1 Vi gör det möjligt för dig att lämna in en visselblåsarrapport skriftligt eller muntligt, eller båda. Muntlig rapportering är möjlig via telefon och, på begäran av dig, genom ett fysiskt möte med en sådan utsedd opartisk person eller avdelning som anges i kontaktuppgifterna nedan.

4.2 Skicka en visselblåsarrapport skriftligt i Logira. Produkten hanteras av den externa parten DigitalCreation och är tillgänglig 24 timmar om dygnet för att behålla anonymiteten. Skicka en visselblåsarrapport i Logira här: https://logira.se/inside/whistleblower

4.3 Vi kommer att bekräfta mottagandet av visselblåsarrapporten från dig inom sju dagar efter mottagandet. För din information har vi också utsett en opartisk person eller avdelning som är behörig, se kontaktuppgifter nedan för uppföljning av visselblåsarrapporten som inom tre månader från mottagningsbeviset kommer skicka hur vi kommer att utreda ärendet till dig via systemet.

4.4 I samband med att en visselblåsarrapport lämnas vill vi också informera dig om att du kan välja att lämna din visselblåsarrapport anonymt. Detta påverkar inte dina rättigheter och skydd i den svenska visselblåsarlagen. En fullständig anonymitet kan dock göra det svårare för oss att undersöka problemet eller vidta de åtgärder som vi skulle vilja vidta.

4.5 Slutligen vill vi också klargöra att om intern rapportering inte är lämplig är det möjligt att lämna en visselblåsarrapport externt till behöriga myndigheter och, där det är relevant, till institutioner, organ, kontor eller byråer för EU. Kontaktinformation hittar du här: www.whistlelink.com/external-reporting-whistleblowing/

5. Personuppgifter

5.1 Vårt mål är att alltid skydda de personuppgifter vi behandlar efter bästa förmåga. Detta innebär att vi alltid åtar oss att skydda din integritet och att följa gällande personuppgiftslagstiftning, inklusive men inte begränsat till General Data Protection Regulation (GDPR).

5.2 När du lämnar en visselblåsarrapport kommer vi att behandla personuppgifterna i den för att uppfylla våra juridiska skyldigheter enligt bland annat Visselblåsardirektivet.

6. Vilka är dina rättigheter?

6.1 Vi har åtagit oss att genomföra och upprätthålla nödvändiga och adekvata åtgärder för att förbjuda någon form av repressalier mot dig på grund av att du lämnar in en visselblåsarrapport, inklusive hot om vedergällning och försök till vedergällning.

6.2 För att ytterligare exemplifiera innebär förbud mot repressalier på grund av att en visselblåsarrapport lämnas, till exempel förbud mot (a) avstängning, permittering, avskedande eller motsvarande åtgärder; (b) degradering eller avslag på kampanj; c) överföring av arbetsuppgifter, byte av arbetsplats, minskning av löner, förändring av arbetstid. d) Avbrytande av utbildning. e) en negativ prestationsbedömning eller anställningshänvisning. (f) ålägga eller administrera disciplinära åtgärder, tillrättavisning eller andra påföljder, inklusive ett ekonomiskt straff; g) tvång, hot, trakasserier eller utstötning. h) diskriminering, ofördelaktig eller orättvis behandling. (i) underlåtenhet att omvandla ett tillfälligt anställningsavtal till en tillsvidareanställning, där du hade berättigade förväntningar på att du skulle erbjudas tillsvidareanställning. j) underlåtenhet att förnya eller för tidigt säga upp ett tillfälligt anställningsavtal. (k) skada, inklusive ditt rykte, särskilt i sociala medier, eller ekonomisk förlust, inklusive förlust av företag och inkomstbortfall; (l) svartlista på grundval av en sektor eller ett branschövergripande informellt eller formellt avtal, som kan innebära att du inte i framtiden kommer att få anställning inom en sådan sektor eller bransch; (m) tidig uppsägning eller hävning av ett kontrakt för varor eller tjänster. (n) upphävande av en licens eller ett tillstånd; eller (o) psykiatriska eller medicinska remisser.

6.3 Observera att, förutom informationen i denna visselblåsarpolicy, tillhandahåller behörig myndighet omfattande och oberoende information och råd, som är lättillgänglig och kostnadsfri, om förfaranden och åtgärder som finns tillgängliga, samt skydd mot repressalier, och om de rättigheter du har.
Kontaktinformation hittar du här: www.whistlelink.com/external-reporting-whistleblowing/

7. Hur kontaktar du oss?

Om du har några frågor om den här visselblåsarpolicyn och/eller hur du lämnar in en visselblåsar-rapport, vänligen kontakta oss via följande kontaktinformation:

7.1 Företagets kontaktuppgifter

7.1.1 Emelie Nilsson, emelie.nilsson@rossinggruppen.se
Sara Reutman, sara.reutman@rossinggruppen.se